FireFox憑證匯入步驟

步驟 網路作業
步驟1

點選FireFox上方工具列【工具】,會出現視窗選單,請點選【選項】。

步驟2

請按【進階】。

步驟3

請按【檢視憑證清單】。

步驟4

點選頁簽【您的憑證】,按下【匯入】。

步驟5

注意檔案類型,選擇憑證檔案。

步驟6

輸入【密碼】。

步驟7

完成憑證匯入。


...............................................................................................................................................................................